Deze winkel vereist dat javascript is ingeschakeld om sommige functies correct te laten werken.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Koi d'Azur - Consumenten
Artikel 1 – Definities
1. Bedenktijd: termijn de waarbinnen de consument kan maken van zijn
herroepingsrecht;
2. Bestelling: de koop door een consumptie van meerdere producten;
3. Consument: de natuurlijke persoon niet handelt voor plotseling die verband
houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te
zien van de overeenkomst;
5. Koi d'Azur: de eenmanszaak Koi d'Azur;
6. Product: de goederen die door Koi d'Azur worden aangeboden via de website;
7. Website: www.koidazur.nl.
Artikel 2 – Algemeen
1. Koi d'Azur is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder dossiernummer 62613901. Het btw-nummer is NL002302272B86.
2. Het feit dat producten van diensten op enig tijdstip op de Website worden
aangeboden, biedt geen dat deze producten van diensten te allen garantie
verkrijgbaar zijn. Koi d'Azur zich het recht voor om producten op ieder
willekeurig moment terug te trekken.
Artikel 3 – De overeenkomst en levering
1. Deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door ons omvattende
opdrachten, vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
2. Door het aanklikken van de knop “Nu kopen” plaatsen u een bindende bestelling ten
aanzien van de artikelen in uw winkelwagentje. Een bindende koopovereenkomst
komt met ontvangst van de bestelbevestiging tot stand.
3. Koi d'Azur zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
30 dagen uitvoeren, anders een andere leveringstermijn is verplicht.
Indien de bezorging vertragingen, of indien een bestelling niet dan wel
uitgaven kan worden uitgevoerd, ontvangen de Consument ontstaan
30 dagen over de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat
geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Koi d'Azur het bedrag dat de Consument
betaald heeft onverwijld terugbetalen exclusief de verzendkosten.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten zekerheid bij ons tot het
moment van bezorging aan u van een vooraf aangewezen en aan ons aangekondigde
vertegenwoordiger, uitdrukkelijk anders is opgegeven.
6. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de ondernemer
heeft gemaakt.
7. Indien de Consument een fout heeft gemaakt in het verzendadres, dan dient de
Consument Koi d'Azur onverwijld op de hoogte te stellen van de wijziging.
Bijkomende kosten voor zijn voor rekening van de consumptie.
8. Als termijnen op werkdagen worden vermeld, worden alle dagen van
Met uitzondering van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijk toegestane.
9. De betalingswijze is een indicatie, uitdrukkelijk anders is
geven.
Artikel 4 – Prijzen en verzendkosten
1. De prijzen zijn vermeld op de Website zijn inclusief de wettelijke btw, maar
exclusief verzendkosten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
2. De bestelling wordt via brievenpost verzonden. De verzendkosten zijn:
a. Binnen Nederland zonder track & trace: € 1,95
b. Binnen Nederland met track & trace: € 3,95
c. Buiten Nederland zonder track & trace: € 2,95
d. Buiten Nederland met track & trace: € 11,95
Artikel 5 – Betaling
1. Koi d'Azur betalingen betalingen via creditcard en iDeal.
2. Koi d'Azur gebaseerd op het recht voor de transacties van de creditcard/betaalpas
te controleren, de kredietlimiet in relatie tot de
adresgegevens van de koper juist zijn. Op grond van deze controles kan Koi d'Azur
een bestelling bestelling.
3. In geval van aankoop op creditcard vindt de belasting van uw creditcardrekening
plaats met verzending van de bestelling.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een
product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. Koi d'Azur mag de Consument vragen naar de reden van herroeping,
maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 dubbeletijd gaat in op de dag de consumptie van een
vooraf door de Consument bestemd, die niet de vervoerder is, het product
heeft ontvangen, van:
a. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld:
de dag de consument, of een door hem aangewezen derde, het
laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument
hier bekijk aan het bestelproces op duidelijk over heeft
verschillende, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
termijn afspraken;
b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag bestemming de consument, of een door hem aangewezen
derde, de zending van het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. Bij overeenkomsten voor financiële levering van producten gedurende een
bepaalde periode: de dag de consument, of een door hem
geplaatst derde, het eerste product heeft ontvangen.
3. Als de Consument gebruik van zijn herroepingsrecht maakt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere
ondubbelzinnige wijze aan Koi d'Azur.
4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in deksel 1 bevatten
melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een
goede van) Koi d'Azur. Dit niet als Koi d'Azur heeft het . aangeboden
product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht
genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is begonnen.
5. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien
redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Koi
d'Azur ontworpene en duidelijke instructies.
6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de Consument.
7. De Consument draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of
als de ondernemer de kosten zelf te dragen, de consument de kosten
voor terugzending niet te dragen.
8. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
9. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op op maat gemaakte artikelen en, wegens
hygiënische, oorbellen.
Artikel 7 – Verplichtingen van Koi d'Azur bij herroeping
1. Als Koi d'Azur de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze
mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
ontvangstbevestiging.
2. Koid'Azur vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief vóór
leveringskosten door Koi d'Azur in rekening gebracht voor het vallene
product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag de Consument
hem de herroeping meldt. gratis Koi d'Azurbiedt het product zelf af te halen, mag
hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen van tot de
Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang wel
tijdstip valt.
3. Koi d'Azur gebruikt voor hetzelfde betaalmiddel dat de Consument
heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. de
terugbetaling is kosteloos voor het verbruik.
4. Als de consumptie heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
Nieuwe standaardlevering, sch Koi d'Azur de kosten voor de
duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 8 – Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is
om de aard, de kenmerken en de werking van het product enorme te stellen. Het
uitgangspunt is dat het product mag gebruiken en
inspecteren zoals hij dat in een winkel zou kunnen doen.
2. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan
toegestaan ​​in deksel 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle
verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verplicht.
Artikel 9 – Garantie
1. Sieraden die binnen 6 maanden na ontvangst stuk gaan, worden gratis gerepareerd
door Koi d'Azur. Voorwaarden hiervoor zijn alle componenten aanwezig. Voor
het vervangen van ontbrekende onderdelen zullen de kosten worden
doorberekend. Deze kosten vooraf gecommuniceerd.
2. Onder garantie valt niet verkleuring door slecht onderhoud van de sieraden.
Artikel 10 – Wijziging van deze algemene voorwaarden
1. Koi d'Azur gebaseerd het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen van aan te
vullen.
Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen
1. De tussen de Consument en Koi d'Azur is overeengekomen aan het
Nederlands recht.
2. Wanneer een geschil niet via de minnelijke wordt beslecht is de rechter van de
rechtbank Amsterdam bevoegd om de zaak te beslechten.
Artikel 12 – Intellectueel eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Website en artikelen bij Koi
d'Azur.
2. Ieder gebruik van de Website van de inhoud daarvan, inclusief het geheel van
kopiëren van opslaan van dergelijke anders dan voor eigen,
persoonlijke en niet-iële gebruik is verbodencommerc
schriftelijke toestemming van Koi d'Azur.