This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Terms & Conditions (NL)

Algemene voorwaarden Koi Atelier - Consumenten
Artikel 1 – Definities
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
2. Bestelling: de koop door een Consument van een of meerdere producten;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband
houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te
zien van de overeenkomst;
5. Koi Atelier: de eenmanszaak Koi Atelier;
6. Product: de goederen die door Koi Atelier wordt aangeboden via de website;
7. Website: www.koiatelier.com
Artikel 2 – Algemeen
1. Koi Atelier is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder dossiernummer 62613901. Het btw-nummer is NL002302272B86.
2. Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op de Website worden
aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde
verkrijgbaar zijn. Koi Atelier behoudt zich het recht voor om producten op ieder
willekeurig moment terug te trekken.
Artikel 3 – De overeenkomst en levering
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons aanvaarde
opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
2. Door het aanklikken van de knop “Nu kopen” plaatst u een bindende bestelling ten
aanzien van de artikelen in uw winkelwagentje. Een bindende koopovereenkomst
komt met ontvangst van de bestelbevestiging tot stand.
3. Koi Atelier zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk
30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat
geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Koi Atelier het bedrag dat de Consument
betaald heeft onverwijld terugbetalen exclusief de verzendkosten.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het
moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan ons bekendgemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de ondernemer
kenbaar heeft gemaakt.
7. Indien de Consument een fout heeft gemaakt in het verzendadres, dan dient de
Consument Koi Atelier onverwijld op de hoogte te stellen van de wijziging.
Bijkomende kosten voor zijn voor rekening van de Consument.
8. Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van
maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen bedoeld.
9. De opgegeven levertijd is een indicatie, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 4 – Prijzen en verzendkosten
1. De prijzen die zijn vermeld op de Website zijn inclusief de wettelijke btw, maar
exclusief de verzendkosten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
2. De bestelling wordt via brievenpost verstuurd. De verzendkosten zijn:
a. Binnen Nederland zonder track & trace: € 2,49
b. Binnen Nederland met track & trace: € 4,49
c. Buiten Nederland zonder track & trace: € 3,49
d. Buiten Nederland met track & trace: € 12,95
Artikel 5 – Betaling
1. Koi Atelier accepteert uitsluitend betalingen via creditcard en iDeal.
2. Koi Atelier behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard/betaalpas
te controleren, alsook de kredietlimiet in relatie tot het bestelbedrag en of de
adresgegevens van de koper juist zijn. Op grond van deze controles kan Koi Atelier
een bestelling weigeren.
3. In geval van aankoop op creditcard vindt de belasting van uw creditcardrekening
plaats met verzending van de bestelling.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een
product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. Koi Atelier mag de Consument vragen naar de reden van herroeping,
maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een
vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product
heeft ontvangen, of:
a. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het
laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument
hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft
geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
levertijd weigeren;
b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
3. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere
ondubbelzinnige wijze aan Koi Atelier.
4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een
gemachtigde van) Koi Atelier. Dit hoeft niet als Koi Atelier heeft aangeboden het
product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht
genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
5. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien
redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Koi
Atelier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de Consument.
7. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of
als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten
voor terugzending niet te dragen.
8. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
9. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op custom made items en, wegens
hygiënische redenen, oorbellen.
Artikel 7 – Verplichtingen van Koi Atelier bij herroeping
1. Als Koi Atelier de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze
mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
ontvangstbevestiging.
2. Koi Atelier vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele
leveringskosten door Koi Atelier in rekening gebracht voor het geretourneerde
product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument
hem de herroeping meldt. Tenzij Koi Atelier aanbiedt het product zelf af te halen, mag
hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerder valt.
3. Koi Atelier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument
heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De
terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft Koi Atelier de bijkomende kosten voor de
duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 8 – Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is
om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het
uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en
inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan
toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk
verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 9 – Garantie
1. Sieraden die binnen 6 maanden na ontvangst stuk gaan, worden gratis gerepareerd
door Koi Atelier. Voorwaarden hiervoor is dat alle componenten aanwezig zijn. Voor
het vervangen van ontbrekende componenten zullen de kosten worden
doorberekend. Deze kosten vooraf gecommuniceerd.
2. Onder garantie valt niet verkleuring door slecht onderhoud van de sieraden.
Artikel 10 – Wijziging van deze algemene voorwaarden
1. Koi Atelier behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen.
Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen
1. De overeenkomst tussen de Consument en Koi Atelier is onderworpen aan het
Nederlands recht.
2. Wanneer een geschil niet via de minnelijke weg wordt beslecht is de rechter van de
rechtbank Amsterdam bevoegd om de zaak te beslechten.
Artikel 12 – Intellectueel eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Website en artikelen berusten bij Koi
Atelier.
2. Ieder gebruik van de Website of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of
gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor eigen,
persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande
schriftelijk toestemming van Koi Atelier.